Sófiya/Sofia: Sofiyski universitet Sv. Kliment Ohridski - University of Sofia, St. Kliment Ohridski, Prof. Dr. Malina Nowurischka-Stoyanowa/Ass. Prof. Soyan Ivanov
Sófiya/Sofia: Sofiyski universitet Sv. Kliment Ohridski - University of Sofia, St. Kliment Ohridski, Prof. Dr. Malina Nowurischka-Stoyanowa/Ass. Prof. Soyan Ivanov: 42.697900, 23.322200