Praha/Prag: Univerzita Karlova - Charles University, Prof. Dr. Michal Skřejpek, DrSc.
Praha/Prag: Univerzita Karlova - Charles University, Prof. Dr. Michal Skřejpek, DrSc.: 50.087500, 14.421300