Jaroslawl: P.G. Demidov Yaroslavl Stat University - Jaroslawski gossudarstvenij uniwersitet imeni P. G. Demidowa
Jaroslawl: P.G. Demidov Yaroslavl Stat University - Jaroslawski gossudarstvenij uniwersitet imeni P. G. Demidowa: 57.629900, 39.873700