Moskau: Lomonosov Moscow State University - Moskowski gossudarstvenij uniwersitet imeni M. W. Lomonossowa
Moskau: Lomonosov Moscow State University - Moskowski gossudarstvenij uniwersitet imeni M. W. Lomonossowa: 55.752200, 37.615600