Nischni Nowgorod: Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod - Nischegorodskij gossudarstvenij uniwersitet im Lobatschewskogo
Nischni Nowgorod: Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod - Nischegorodskij gossudarstvenij uniwersitet im Lobatschewskogo: 56.328700, 44.002000