Charkiw: V. N. Karazin Kharkiv National University - Charkivsjkyj Nacionaljnyj Universytet imeni V. N. Karazina
Charkiw: V. N. Karazin Kharkiv National University - Charkivsjkyj Nacionaljnyj Universytet imeni V. N. Karazina: 49.980800, 36.252700